Privacy Policy

Privicy Policy


Mentaal Kapitaal hecht veel waarde aan de bescherming van uw

persoonsgegevens. Wij willen heldere en transparante informatie

geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan

daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Mentaal Kapitaal

houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en

regelgeving, waaronder de Algemene Verordening

Gegevensbescherming. 


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, het verlenen van gezondheidszorg;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de

doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw

persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging vanuw

persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als Mentaal Kapitaal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via ons secretariaat. Zij verstrekken u, indien gewenst, een uitgebreid Privacy Statement.


Het Privacy Statement kunt u hier lezen : Privacy StatementMentaal Kapitaal BV | info@mentaalkapitaal.nl | AGB 94-060862  | BTW 854203990 | KVK 61095974 | IBAN NL66 RABO 0190521708